Rank
Player
Time
121 snow054 0:13.735
122 mouse.997001 0:13.742
123 gizzykins54 0:13.743
124 wildboypt 0:13.781
125 Deremas 0:13.782
126 toothpick2010 0:13.784
127 Gizmo0509 0:13.800
128 NoxMachina 0:13.811
129 apollo.254472 0:13.815
130 ant_207 0:13.825
  1. 8
  2. 9
  3. 10
  4. 11
  5. 12
  6. 13
  7. 14
  8. 15
  9. 16
  10. 17