Rank
Player
Time
101 The_MV 0:14.186
102 buddytoot22 0:14.202
103 sketchyYT11 0:14.219
104 pungabot 0:14.231
105 Sam.Urai5675 0:14.243
106 Rellyrell2011 0:14.259
107 Jeshuajosiel 0:14.272
108 tud19 0:14.274
109 Kingkeffy09 0:14.285
110 jarrett.graham.12 0:14.300
  1. 6
  2. 7
  3. 8
  4. 9
  5. 10
  6. 11
  7. 12
  8. 13
  9. 14
  10. 15