Rank
Player
Time
🏆 Master Sonam TJS 0:08.637
🥈 Andrew.Im.TRyan 0:12.860
🥉 williamgalarde 0:14.715
4 Skoots 0:15.223
5 pestopasta 0:15.913
6 SnowySundew9031 0:16.083
7 DEV 0:16.178
8 DwyGuy 0:16.372
9 Valter 0:16.819
10 Nobody 0:16.870
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10