Rank
Player
Time
🏆 tonyb1227 0:47.621
🥈 mralexdude 0:48.055
🥉 tonyb1227 0:54.906
4 ??? 0:56.447
5 Gibbyschlong 1:03.403
6 Frostbite 1:09.810
7 ??? 1:10.476
8 ??? 1:15.887
9 Frostbite 1:25.764
10 ??? 1:32.079
  1. 1
  2. 2