Rank
Player
Time
91 Elixerio 0:21.648
92 MrPotato 0:21.672
93 zabrams0002 0:21.779
94 supercandymaker 0:21.784
95 Auraknight190 0:21.794
96 Vincent 0:21.871
97 ChristianMT 0:21.880
98 Smi7z 0:21.909
99 tobysmythdunne 0:22.163
100 Luckyfox 0:22.173
  1. 5
  2. 6
  3. 7
  4. 8
  5. 9
  6. 10
  7. 11
  8. 12
  9. 13
  10. 14